گروه آموزشی ادبیات فارسی راهنمایی نوشهر

آموزشی -علمی

انشا و نگارش پایه اول و دوم- نوبت اول

نام و نام خانوادگی:

پایه: اول راهنمایی

 

آموزشگاه

امتحان نگارش و انشا

وقت: 75 دقیقه

دی ماه 88

ردیف

سوالات

بارم

1

اگر واژه های « گُل، درخت، شاخه» را در یک بیت عبارت یا عبارتی به کار ببریم از مراعات نظیر استفاده کردیم.                 صحیح                    غلط

5/0

2

برای نقل و قول در متن از کدام نشانه ی نگارشی استفاده می گردد؟

   الف: ویرگول              ب: نقطه بند              ج: کمانک             د: گیومه

5/0

3

هر یک از کلمات هم آوای ( خار خوار ) را جداگانه در جمله ای به کار ببرید.

 

1

4

درباره ی یکی از زیبایی های آفرینش یک بند بنویسید.

 

2

5

جمله ای بنویسید که در آن از آرایه ی تشبیه استفاده شده باشد.

 

1

6

مترادف کلمه های زیر را بنویسید.

وداع (                   )    عطوفت (                   )   تبسّم (                   )  تأمّل (                      )

1

7

با واژه « ستارگان » یک جمله ی زبانی و یک جمله ادبی بنویسید.

 

1

8

جملات زیر را با نشانه های نگارشی مناسب پر کنید.

الف: پاسخ رگبارها تکبیر بود                 ب: برو کار کن مگو چیست کار

ج: چه انسانی موّفقی         د: جوجه های کبوتران گفتند کاش می شد کنار هم باشیم

1

9

مفهوم جمله ی : « پیامبر (ص) سخن دیگران را نمی برید» چیست؟

 

5/0

10

با کلمه های تقریباً هم آهنگ زیر جمله ای زیبا بنویسید.

تفکٌر و تأمّل:

رأفت و عطوفت:

1

11

کدام جفت از واژگان نمی توانند به عنوان سجع به کار روند؟

الف: کام، جام       ب: آید، بیفزاید        ج: پاینده، زنده      د: پروردگار، خداوند

5/0

12

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و سپس انشایی بنویسید.

الف: آرزویتان در آینده چیست؟

ب: درباره ی دوره نوجوانی و جوانی هر چه می دانید بنویسید.

10

 

نام و نام خانوادگی:

پایه: دوم راهنمایی

 

آموزشگاه

امتحان نگارش و انشا

وقت: 75 دقیقه

دی ماه 88

ردیف

سوالات

بارم

1

در مصراع « عشق را سرمایه ایمان علی است» آرایه ی تلمیح به کار افتاده است.

       صحیح                           غلط

5/0

2

در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص ) به کار رفته است؟

الف: در نیمه­های اسفند زمین نفس می­کشد   ب: عده­ای پاییز را فصل غم و اندوه می­دانند          ج: رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند      د: رنگ زرّین گندم زارها بسیار زیبا است

5/0

3

در کدام گزینه اسم ساده آمده است؟

الف: راستین، چرکین، جوانه                    ب:  هفته، سفیده، جنگی              َ

ج: تهرانی، دریافتی، زمین                    د: شیری، ریزه، خاکی

5/0

4

با ترکیب های زیر یک جمله بنویسید.

الف: اعتقاد قلبی:                                               ب: جوامع انسانی:

1

5

ترکیب زیر را یک بار با جمله ی زبانی و یک بار با جمله ادبی بنویسید.

« بارش برف »

1

6

دو واژه « صواب ثواب » را در یک جمله بکار برید.

1

7

مفرد واژه  « ائمه، اولیا، اوصیا » را بنویسید.

75/0

8

در مصراع « انیس کنج تنهایی کتاب است » رکن اوّل...................... رکن دوم .............. است

1

9

برای موضوعات زیر کلمات قصار و امثال و حکم بنویسید.

امیدواری                                           نیکوکاری

1

10

جمع مکسر کلمات زیر را بنویسید.

معبر                            سرّ                             مقصد

75/0

11

مفهوم بیت زیر را در دو سطر توضیح دهید.

چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست       نی نی نکند زشت؛َ نگارنده ی زیبا

5/1

12

معادل های فارسی واژه ی های قرضی زیر را بنویسید

سایت                                     ایمیل

5/0

13

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و سپس انشایی بنویسید.

الف) ویژگی های یک نوجوان شایسته را بنویسید؟

ب) درباره ی اهمیت کتاب و کتابخوانی هرچه می دانید بنویسید؟

10

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ساعت 10:31  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  |