گروه آموزشی ادبیات فارسی راهنمایی نوشهر

آموزشی -علمی

طرح درس و تحلیل درس سیزدهم کتاب سوم راهنمایی (خ-مقصودی)

                                                                                                   باسمه تعالی

                                                                                           فرم طرح درس روزانه                                                                                             عنوان : ادبیا ت فارسی    پایه :  سوم راهنمایی     موضوع :  دوراندیشی   صفحه :  74تا76   مدت جلسه :  90   دقیقه   نام معلم:  فاطمه مقصودی   شهرستان نوشهر            

هدف های کلی : آشنایی بیش تربا روش های مناسب اخلاقی در زندگی –آشنایی با فواید دانایی ودوراندیشی – آشنایی بیش تر با نظامی و مخزن الاسرار – آشنایی با فعل های پیشوندی

 

هدف های جزئی : نگرش مثبت به دوراندیشی ، فواید دانایی و دوست دانا داشتن ، تشخیص فعل های پیشوندی ، شناخت نظامی ومخزن الاسراروشیوه ی شعر او ، شناخت شیوه ی داستان گویی در بیان مسا ئل اخلاقی و اجتماعی به دو شیوه ی منظوم ومنثور

 

زمان

      ارزشیابی تکوینی

 زمان

          فعالیت های

      یاددهی - یادگیری

        روش

   یاددهی – یادگیری

 وسایل آموزشی

رئوس مطالب درسی

        ( مفاهیم)

                    هدف های رفتاری

دقیقه

 

20

1- دانش آموز شعر را به درستی بخواند.     

2- معنی واژه های جدید درس را  بیان کند .          

3- مفهوم وپیام درس را به زبان ساده بیان نماید. 

4- به سوالات خود ارزیابی پاسخ دهد.              

5- فعل های پیشوندی را درمتن های مختلف پیدا کند.                   

6- ویژگی های داستان گویی به شیوه ی منثور ومنظوم را با ارائه ی نمونه هایی توضیح دهد.           

 

دقیقه

5

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

10

          الف ) امور مقدماتی :

سلا م واحوال پرسی

حضوروغیاب

بررسی اوضاع فیزیکی کلاس

ب ) رفتار ورودی وارزشیابی تشخیصی :

بررسی تکالیف وتمرینات دانش آموزان

بیان سوالاتی که با موضوع درس ارتباط دارد، از قبیل :

  چگونگی بهره گیری از دوراندیشی در انجام کارها

  انتخاب دوستان دانا و آگاه

ج ) ایجاد انگیزه :

خواندن اشعاری از شاهنامه ومخزن الاسرار، بیان یک داستان کوتاه در مورد دوراندیشی و عاقبت اندیشی

د ) ارائه ی درس :

ابتدا دانش آموزان با روش نمایشی داستان درس را در کلاس اجرا می کنند .

سپس باروش کارایی تیم دانش آموزان درس را در گروه صامت خوانی می کنند بعد یک بار به صورت فردی وبار دیگر به صورت گروهی به سوالات  تعیین شده پاسخ می گویند .

ه ) فعالیت های تکمیلی :

 روان خوانی شعر توسّط دانش آموزان وتوضیحات تکمیلی و جمع بندی درس توسّط معلّم واستفاده ی مناسب از رسانه هایی چون تصویر ،کتاب، اجرای نمایش ،داستان کوتاه و......

 

 

 

کارایی تیم

 

اعضای تیم

 

بحث و گفت وگو

 

روش نمایشی

کتاب درس

 

گچ وتخته سیاه

 

کتاب مخزن الاسرار

 

کتاب های منثورداستانی مثل کلیله ودمنه و مرزبان نامه

 

تصاویر مربوط به داستان شعر

فواید دوراندیشی

 

نتایج داشتن دوست نادان

 

معنی واژه های جدیددرس

 

بیان مفهوم شعر

 

فعل های پیشوندی

 

داستان گویی به شیوه ی منظوم ومنثور

 

نظامی وکتاب مخزن الاسرار

دانش آموزان باید بعداز پایان درس قا در باشند:

الف ) حیطه ی شناختی ( دانستنی ها )

1- اهمیّت دوراندیشی در زندگی را درک  کنند .

2- فواید دانایی ودوست داناداشتن را بدانند .

3- نظامی ، مخزن الاسراروشیوه ی شعر اورا بشناسند .

4- فعل های پیشوندی را تشخیص دهند .

5- شیوه ی داستان گویی در بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی را یاد بگیرند .

6- ویژگی های داستان گویی به دو شیوه ی منظوم ومنثور رابیان کنند .

ب ) حیطه ی عاطفی ( نگرش ها )

1-نگرش مثبت به اهمیّت دوراند یشی در زندگی پیدا کنند .

2- به فواید دانایی وداشتن دوست دانا توجّه نمایند.

3- به شعرهایی که باشیوه ی داستان گویی مسائل اخلاقی واجتماعی را بیان می کنند علاقه مند شوند .

ج ) حیطه ی مهارتی ( روانی – حرکتی )

1-دوراندیشی وعاقبت اندیشی را در زندگی به کار ببرند .

2- درزندگی روزمره دوستان دانا ودورانیش انتخاب کنند .

3- فعل های پیشوندی را در متن های مختلف تشخیص دهند .

4- با استفاده از شیوه ی داستان گویی یکی از مسائل اخلاقی یا اجتماعی رابازگو نمایند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:55  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  |