گروه آموزشی ادبیات فارسی راهنمایی نوشهر

آموزشی -علمی

                                                                                                   باسمه تعالی

                                                                                           فرم طرح درس روزانه                                                                                             عنوان : ادبیا ت فارسی    پایه :  سوم راهنمایی     موضوع :  آداب زندگی   صفحه :  78تا80   مدت جلسه :  90   دقیقه   نام معلم:  فاطمه مقصودی   شهرستان نوشهر           

هدف های کلی : آشنایی بیش تربا اخلاق ورفتار پسندیده – آشنایی بیش تر با نثرهای کهن فارسی مثل قابوس نامه ، ا لهی نامه و اخلاق ناصری – آشنایی باواژه های هم خانواده

 

هدف های جزئی : شناخت پیشینه ی اخلاقی ایرانیان با بهره گیری از نثرهای کهن – تقویت وگسترش سنّت های نیکوی اخلاقی – تقویت خوانش متن های تاریخی – شناخت وازه های هم خانواده – شناخت نثرهای تاریخی وامروزی

 

زمان

      ارزشیابی تکوینی

 زمان

          فعالیت های

      یاددهی - یادگیری

        روش

   یاددهی – یادگیری

 وسایل آموزشی

رئوس مطالب درسی

        ( مفاهیم)

                    هدف های رفتاری

دقیقه

 

20

1- دانش آموز نثر را به درستی بخواند.     

2- معنی واژه های جدید درس را  بیان کند .          

3- مفهوم وپیام درس را به زبان ساده بیان نماید. 

4- به سوالات خود ارزیابی پاسخ دهد.              

5- کلمات هم خانواده رادر متن های مختلف پیدا کند .    

6- ویژگی های نثر تاریخی ونثرامروزی را توضیح دهد.          

 

دقیقه

5

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

10

          الف ) امور مقدماتی :

سلا م واحوال پرسی

حضوروغیاب

بررسی اوضاع فیزیکی کلاس

ب ) رفتار ورودی وارزشیابی تشخیصی :

بررسی تکالیف وتمرینات دانش آموزان

بیان سوالاتی که با موضوع درس ارتباط دارد، از قبیل :

  با چه کتاب های قدیمی آشنا هستید؟       نثر کتاب های کهن  چه ویژگی هایی دارد؟   

ج ) ایجاد انگیزه :

خواندن چند نثر از کتاب های کهن

بیان چند نکته ی اخلاقی واجتماعی

د ) ارائه ی درس :

به روش اعضای تیم دانش آموزان درس را در گروه صامت خوانی می کننند سپس نفرات اول ، دوم ،سوم وچهارم هر گروه با هم می نشینند ودرمورد قسمت های تعیین شده بحث وتبادل نظر می کنند  بعد از این مرحله اعضای هر گروه به گروهش برمی گردند وقسمت های مشخص شده را برای هم توضیح می دهند .

ه ) فعالیت های تکمیلی :

 روان خوانی نثر توسّط دانش آموزان وتوضیحات تکمیلی و جمع بندی درس توسّط معلّم واستفاده ی مناسب از رسانه هایی چون تصویر ،کتاب، اجرای نمایش ،داستان کوتاه و......

 

 

 

کارایی تیم

 

اعضای تیم

 

بحث گروهی

 

پرسش وپاسخ

کتاب درس

 

گچ وتخته سیاه

 

کتاب های ا لهی نامه ،قابوس نامه واخلاق ناصری

 

 

 

تصاویر مربوط به درس

آداب زندگی

 

ویژگی های اخلاقی ورفتاری ایرانیان

 

معنی واژه های جدیددرس

 

بیان مفهوم نثرهای درس

 

کلمات هم خانواده

 

نثر تاریخی ونثر امروزی

 

 

دانش آموزان باید بعداز پایان درس قا در باشند:

الف ) حیطه ی شناختی ( دانستنی ها )

1- پیشینه ی اخلاقی ایرانیان را با بهره گیری از نثرهای کهن بشناسند .

2- ویژگی ها وسنّت های نیکوی اخلاقی را نام ببرند .

3- ویژگی های نثرتاریخی وامروزی را بیان کنند .

4- واژه های هم خانواده را تشخیص دهند .

ب ) حیطه ی عاطفی ( نگرش ها )

1-نگرش مثبت به خواندن نثرهای تاریخی پیدا کنند .

2- به داشتن اخلاق و رفتار پسندیده علاقه مند شوند.

3- به نثرهای تاریخی بیش تر توجّه نمایند.

ج ) حیطه ی مهارتی ( روانی – حرکتی )

1-نکات وویژگی های اخلاقی مطرح شده ی درس را درزندگی به کار ببرند .

2- کلمات هم خانواده را در متن های مختلف پیدا کنند .

3- ویژگی های نثر تاریخی را با نثر امروزی مقایسه کنند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:58  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس و تحلیل درس سیزدهم کتاب سوم راهنمایی (خ-مقصودی)

                                                                                                   باسمه تعالی

                                                                                           فرم طرح درس روزانه                                                                                             عنوان : ادبیا ت فارسی    پایه :  سوم راهنمایی     موضوع :  دوراندیشی   صفحه :  74تا76   مدت جلسه :  90   دقیقه   نام معلم:  فاطمه مقصودی   شهرستان نوشهر            

هدف های کلی : آشنایی بیش تربا روش های مناسب اخلاقی در زندگی –آشنایی با فواید دانایی ودوراندیشی – آشنایی بیش تر با نظامی و مخزن الاسرار – آشنایی با فعل های پیشوندی

 

هدف های جزئی : نگرش مثبت به دوراندیشی ، فواید دانایی و دوست دانا داشتن ، تشخیص فعل های پیشوندی ، شناخت نظامی ومخزن الاسراروشیوه ی شعر او ، شناخت شیوه ی داستان گویی در بیان مسا ئل اخلاقی و اجتماعی به دو شیوه ی منظوم ومنثور

 

زمان

      ارزشیابی تکوینی

 زمان

          فعالیت های

      یاددهی - یادگیری

        روش

   یاددهی – یادگیری

 وسایل آموزشی

رئوس مطالب درسی

        ( مفاهیم)

                    هدف های رفتاری

دقیقه

 

20

1- دانش آموز شعر را به درستی بخواند.     

2- معنی واژه های جدید درس را  بیان کند .          

3- مفهوم وپیام درس را به زبان ساده بیان نماید. 

4- به سوالات خود ارزیابی پاسخ دهد.              

5- فعل های پیشوندی را درمتن های مختلف پیدا کند.                   

6- ویژگی های داستان گویی به شیوه ی منثور ومنظوم را با ارائه ی نمونه هایی توضیح دهد.           

 

دقیقه

5

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

10

          الف ) امور مقدماتی :

سلا م واحوال پرسی

حضوروغیاب

بررسی اوضاع فیزیکی کلاس

ب ) رفتار ورودی وارزشیابی تشخیصی :

بررسی تکالیف وتمرینات دانش آموزان

بیان سوالاتی که با موضوع درس ارتباط دارد، از قبیل :

  چگونگی بهره گیری از دوراندیشی در انجام کارها

  انتخاب دوستان دانا و آگاه

ج ) ایجاد انگیزه :

خواندن اشعاری از شاهنامه ومخزن الاسرار، بیان یک داستان کوتاه در مورد دوراندیشی و عاقبت اندیشی

د ) ارائه ی درس :

ابتدا دانش آموزان با روش نمایشی داستان درس را در کلاس اجرا می کنند .

سپس باروش کارایی تیم دانش آموزان درس را در گروه صامت خوانی می کنند بعد یک بار به صورت فردی وبار دیگر به صورت گروهی به سوالات  تعیین شده پاسخ می گویند .

ه ) فعالیت های تکمیلی :

 روان خوانی شعر توسّط دانش آموزان وتوضیحات تکمیلی و جمع بندی درس توسّط معلّم واستفاده ی مناسب از رسانه هایی چون تصویر ،کتاب، اجرای نمایش ،داستان کوتاه و......

 

 

 

کارایی تیم

 

اعضای تیم

 

بحث و گفت وگو

 

روش نمایشی

کتاب درس

 

گچ وتخته سیاه

 

کتاب مخزن الاسرار

 

کتاب های منثورداستانی مثل کلیله ودمنه و مرزبان نامه

 

تصاویر مربوط به داستان شعر

فواید دوراندیشی

 

نتایج داشتن دوست نادان

 

معنی واژه های جدیددرس

 

بیان مفهوم شعر

 

فعل های پیشوندی

 

داستان گویی به شیوه ی منظوم ومنثور

 

نظامی وکتاب مخزن الاسرار

دانش آموزان باید بعداز پایان درس قا در باشند:

الف ) حیطه ی شناختی ( دانستنی ها )

1- اهمیّت دوراندیشی در زندگی را درک  کنند .

2- فواید دانایی ودوست داناداشتن را بدانند .

3- نظامی ، مخزن الاسراروشیوه ی شعر اورا بشناسند .

4- فعل های پیشوندی را تشخیص دهند .

5- شیوه ی داستان گویی در بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی را یاد بگیرند .

6- ویژگی های داستان گویی به دو شیوه ی منظوم ومنثور رابیان کنند .

ب ) حیطه ی عاطفی ( نگرش ها )

1-نگرش مثبت به اهمیّت دوراند یشی در زندگی پیدا کنند .

2- به فواید دانایی وداشتن دوست دانا توجّه نمایند.

3- به شعرهایی که باشیوه ی داستان گویی مسائل اخلاقی واجتماعی را بیان می کنند علاقه مند شوند .

ج ) حیطه ی مهارتی ( روانی – حرکتی )

1-دوراندیشی وعاقبت اندیشی را در زندگی به کار ببرند .

2- درزندگی روزمره دوستان دانا ودورانیش انتخاب کنند .

3- فعل های پیشوندی را در متن های مختلف تشخیص دهند .

4- با استفاده از شیوه ی داستان گویی یکی از مسائل اخلاقی یا اجتماعی رابازگو نمایند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:55  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس مربوط به درس سیزدهم فارسی سوم راهنمایی جدیدالتالیف 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:32  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

 

تحلیل درس سیزدهم فارسی سوم راهنمایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:20  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

 

بودجه بندی سالانه ی

درس ادبیات فارسی ۹۰/۸۹


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 12:10  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

 

 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۹ساعت 10:23  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:37  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:35  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:34  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:30  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:26  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:25  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:22  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:20  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:18  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:16  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

طرح درس روزانه کتاب های جدیدالتالیف دوره ی راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 8:13  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

انشا و نگارش پایه اول و دوم- نوبت اول

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ساعت 10:31  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

نمونه سوال انشای فارسی - پایه دوم

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:51  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

بودجه بندی سالانه ی درس ادبیات فارسی


به نام خدا

بودجه بندی سالانه ی درس ادبیات فارسی برای پایه های اول و دوم  راهنمایی ،هم چنین همکاران می توانند برای پایه ی سوم از بودجه بندی گذشته استفاده نمایند      

مباحثی که باید تدریس شود

نام ماه

 

عناوین  مورد تدریس

پایه های  اول و دوم

 تمامی مطالب فصل اول

درس ها ی اول دوم سوم

مهر

 

تمامی مطالب فصل دوم

درس های چهارم – پنجم – ششم

آبان

 

تمامی مطالب فصل سوم  ویک درس از فصل چهارم

درس های هفتم – هشتم – نهم

آذر

 

بخشی از فصل های چهارم و پنجم

امتحانات ودرس های دهم ویازدهم

دی

 

بخشی از فصل های پنجم و ششم

درس های دوازدهم -  سیزدهم و چهاردهم

بهمن

 

بخشی از فصل های ششم و هفتم

درس های پانزدهم – شانزدهم و هفدهم

اسفند

 

بخشی از فصل هفتم

درس های هجدهم و نوزدهم

فروردین

 

تمامی مطالب فصل هشتم

درس های بیستم و بیست و یکم

اردیبهشت

 

گروه ادبیات فارسی شهرستان نوشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:58  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  | 

برنامه ي سالانه ي گروه ادبیات فارسی

 

برنامه ي  سالانه ي گروه ادبیات فارسی دوره ی راهنمایی شهرستان نوشهر- سال تحصیلی 89/88

هفته

ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

 

مهر

معارفه و آشنايي با شرح وظايف گروه

تهيه و تنظيم برنا مه ي اجرايي سالانه و ارائه آن به گروه

تعيين بوجه بندي وارسال آن به مدارس)

 

ارسال دعوت نامه به مدارس جهت تهيه مقالات و طرح درس

 

جلسه گروه آموزشي باهمكاران ادبیات ودعوت به همکاری بیشتر

تشكيل كميته تخصصي حداقل 4 صورت جلسه در سال

آبان

ارسال یک نمونه طرح درس سالانه

ارسال یک نمونه طرح درس روزانه به مدارس

بازدید ازمدارس

تهيه گزارش كار دوماهه جهت ارسال به سازمان

آذر

ارسال شیوه نامه ی اجرایی  وروش تدریس کتب جدیدالتالیف

ارسال نمونه سوال درس املا برای سه پایه

نشست باهسته تخصصی ونقد و بررسی فارسی دوم

مجمع عمومی دبیران ادبیات

 دوره ی راهنمایی

دي

 

- بازديد ازمدارس

 

ارسال نمونه سوال انشا و نگارش

 سه پایه

نقد و بررسي cd هاي آموزشي وجستجودراينترنت ونشست  باهسته تخصصی

  تنظيم گزارش كار دوماهه و

 ارسال آن به سازمان

بهمن

طرح سوالات پایه ی دوم و سوم برای دهه ی فجر

بازديدازمدارس

- بررسي سؤالات امتحاني      مدارس درنوبت اول

اعلام نقاط ضعف و قوت سوالات نوبت

اسفند

بررسي نظرات همكاران محترم درباره مشكلات آموزشي وارايه راهكارهاي لازم

بازديد از مدارس

تحليل وضعيت آموزشي درس ادبیات درنوبت اول

تهيه و گزارش كار دو ماهه

جهت ارسال به سازمان

فروردين

تعطيلات نوروزي

ارسال مطالبی درباره  نحوه ی ارزشیابی فارسی سه پایه

ارسال بخشنامه های مربوط به

 املا و انشا

ارديبهشت

تشكيل جلسه جهت هماهنگي درروش طرح سؤالات خرداد

بازديد از شهرستانهاي مجاور

مجمع عمومي

 

ارائه گزارش كاردوماهه و ارسال آن به استان

خرداد

تهیه ی فرم نظر خواهی

 از همکاران

نشست با هسته ی تخصصی

بازدید از مدارس

بررسی عملکرد سالانه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:46  توسط گروه آموزشی راهنمایی نوشهر  |